Sostenibilitat

Monterreina aposta per la sostenibilitat

Monterreina sempre ha assumit la gestió mediambiental com un aspecte prioritari dins del seu procés productiu. Gràcies a la nostra responsabilitat ambiental i al treball diari, hem aconseguit que la nostra empresa s’hagi posicionat com un referent en l’àmbit ambiental dins del sector de les arts gràfiques.

En els últims anys, s’ha aconseguit una òptima gestió interna dels residus generats, gràcies a la instal·lació d’un punt net dins de les instal·lacions. Així mateix, es té una bona formació i consciència ambiental a la plantilla, la qual cosa permet una correcta segregació i etiquetatge de tots els residus amb el conseqüent acompliment de la legislació vigent. Quant a la resta d’obligacions mediambientals, Monterreina disposa de tots els tràmits pertinents al día:

  • Emissions atmosfèriques: es té autorització atmosfèrica i es fan mesuraments periòdicament.
  • Sòls contaminats: es té resolució favorable per part de l’Administració.
  • Abocaments: es té autorització d’abocaments per part de l’Administració.
  • Residus: tots els seus residus són gestionats per gestors autoritzats de la Comunitat de Madrid.
  • Sorolls: control de soroll ambiental per OCA, i es van complir els valors límit d’emissió en tots els períodes.
  • Envasos: els envasos posats al mercat es declaren anualment complint la Llei 11/1997, mitjançant la “Declaració anual d’envasos i residus d’envasos”.
  • Ús de tintes vegetals per garantir la màxima qualitat de manera sostenible.